ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมภ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ขั้นตอนการรับสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ผู้สมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง website: http://www.tmc.or.th/tcgme ของแพทยสภา ซึ่งจะประกาศรับสมัคร ในช่วงวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
2) พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ส่งที่ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3) สถาบันฝึกอบรมแจ้ง วันและเวลาสอบ ให้ผู้สมัครสอบของสถาบันตนเองรับทราบ
4) สถาบันฝึกอบรมดำเนินการจัดสอบ แล้วส่งผลการสอบให้ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ ไม่เกินกลางเดือนธันวาคม
5) คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะฯ เบอร์โทรศัพท์ : 02-716-6672

โดยแพทย์ที่สนใจเข้ารับการอบรมที่หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ให้ยื่นใบสมัครและมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา (08.00-12.00)

ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น7 ห้องหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

**แพทย์ที่สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ต้องมาศึกษาดูงานก่อนการสมัครคัดเลือก